Zprávy ze Senátu

Na 26. schůzi senátu byla projednána řada návrhů zákonů a tisků.Na mnohé z nich čekala obecná i odborná veřejnost dlouhou dobu.

Krom zákonů z oblasti financí byly schváleny i poměrně důležité návrhy z oblasti zdravotnictví a sociální péče, z nichž bych zdůraznil zejména Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterému jsme věnovali já i všichni členové sociálního výboru velkou pozornost.

Novela by měla přinést zásadní zefektivnění náhradní rodinné péče v souvislosti s další deinstitucionalizaci péče o malé děti.

Návrh novely obsahuje např. tyto body:

Řízení o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči má být zefektivněno a zrychleno,

sjednocují se podmínky pro svěřenectví a nezprostředkovanou pěstounskou péči , včetně dávkového systému a individualizované podpory pěstounských rodin, dávka příspěvku při pěstounské péči pro pečující osoby mající dítě ve svěřenectví bude koncipována stejně a ve stejné výši a rozsahu, jako je tomu nyní u nezprostředkované pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se zvyšuje na 66 tis. Kč ročně pro pečující osoby a na 72 tis. Kč pro pěstouny na přechodnou dobu a s dalším navýšením o 18 000 Kč pro péči o více dětí nebo děti s těžším zdravotním postižením.,dochází k redukci některých zařízení sociálně-právní ochrany na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení sociálně výchovné činnosti a výchovné rekreační tábory (dobrovolné, nadbytečná regulace) a doplňuje se ustanovení o ambulantní ochraně a pomoci dětem ohroženým násilím a další a další body.

Složitou diskusí prošel vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook