Zprávy ze senátu

Na 24. schůzi Senátu PČR 29.5. byla projednána řada zákonných úprav s větším či menším dopadem na každého z nás, jako například doporučení rady o nádorových onemocněních, kterým lze předejít očkováním, změna zákona o sociálních službách, který např. upravuje výši příspěvku na péči od stupně závislosti II ; sociální poradenství je možné nově poskytovat i pečujícím osobám , v azylových domech bude moci být poskytována pomoc také osobám, které s ohledem na závislost na návykových látkách aktuálně nedokážou abstinovat a ….

Velkou diskusi vyvolalo projednávání změny zákona o uznávání odborné způsobilosti lékaře, zubního lékaře…., který by měl napomoci snazšímu získávání stomatologů do systému.

Neméně obsáhlou diskusi vyvolal i návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který byl většinově schválen. Více kontroverzí a širokých diskusí přinesl pak Vodní zákon a návrh usnesení k aktivním záplavovým zónám.

Ve večerních hodinách projednal Senát sadu zákonů ministra spravedlnosti, z nichž nejsledovanější je trestní zákoník a redefinice pojmu znásilnění, které se již nespojuje s prvkem násilí a donucení, ale je založeno na nesouhlasné vůli oběti( ne znamená ne) tento koncept je pak doplněn zneužitím stavu bezbrannosti oběti a dalšími prvky.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook