HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK JAKO ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO?

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody dosažené v Listině vyjadřují zásadní vztah mezi státem a občanem. Jedná se o zcela zásadní dokument definující nejsilnější, nejzásadnější a neměnná práva každého občana České republiky jako demokratického státu. Listina jako taková doplňuje Ústavu České republiky a lze ji chápat jako její součást.

Jsem pevně přesvědčen, že vzhledem k charakteru, právní síle a místě v ústavním pořádku ČR by tento dokument měl být doplňován pouze v naprosto výjimečných situacích, kdy jednoznačně a prokazatelně dochází, nebo akutně hrozí zcela zásadní omezení lidských práv a svobod s dopadem na všechny občany, ústavní pořádek či bezpečnost ČR.

Jsem též přesvědčen, že v tomto dokumentu, stejně jako v Ústavě samé, by neměla být ošetřována práva vztahující se ke konkrétním situacím nebo potenciálním hrozbám, vyplývajícím např. z překotného technického rozvoje či rozvoje informačních technologií, která lze zakotvit nebo upravit v konkrétních právních předpisech.

Přesto, že se všemi východisky a argumenty, proč zakotvit právo používat v platebním styku hotovost naprosto souhlasím, ať už z důvodu hrozby omezení soukromí, ztráty svobody a anonymity, umožnění šikany skupin či jednotlivců, vyloučení části občanů z možnosti zaplatit služby a potřeby, vynucování digitální gramotnosti a využívání digitálních služeb nebo vyloučení různých bezpečnostních hrozeb, nemohu se zbavit přesvědčení, že toto právo nepatří mezi práva ústavou a listinou garantovaná.

Na včerejší schůzi Senátu jsem deklaroval, že nebudu hlasovat pro schválení tohoto návrhu, i přes jednoznačný souhlas s předkladateli na potřebnosti práva na hotovostní platební styk a při souhlasu se všemi předloženými argumenty a východisky. Ne pro to, že bych byl zbabělec, asociál nebo si neuvědomoval hrozící rizika, ale pro to, že si neskutečně vážím našich nejvyšších ústavních zákonů a principů a jsem přesvědčen, že zásah do nich by měl být proveden jedině v nejkrajnější nouzi a v případě, kdy nelze nalézt jinou možnost, o čemž nejsem v tomto případě přesvědčen a pokud by byl tento návrh směřován k doplnění nebo změně zákona nižšího řádu, jednoznačně bych hlasoval pro.

#czechrepublic #senat #senator #ustava


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook